Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky predaja tovaru upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä

a) Občiansky zákonník č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

b) zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov;

c) smernica Rady 85/577/EHS o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov;

d) smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku;

e) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES.

Ochrana osobných údajov

Podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), kupujúci objednaním tovaru na www.weareallchildrenofgod.com, dáva spoločnosti TESIOT, s.r.o. v zastúpení zodpovednej osoby: Dag Fiala – konateľ spoločnosti, pre ochranu osobných údajov. výslovný súhlas so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu:

a) meno a priezvisko;

b) úplná poštová adresa;

c) adresa elektronickej pošty;

d) kontaktné telefónne číslo.

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb spoločnosti TESIOT, s.r.o. a štatistické vyhodnocovanie údajov pri objednávaní, predaji a expedovaní tovaru na www.weareallchildrenofgod.com.

Kupujúci poskytuje súhlas na spracúvanie všetkých osobných údajov, ktoré spoločnosti TESIOT, s.r.o. poskytol alebo poskytne akoukoľvek formou za pomoci akýchkoľvek komunikačných kanálov.

Súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na poskytovanie služieb spoločnosti TESIOT, s.r.o. a štatistické vyhodnocovanie údajov pri objednávaní, predaji a expedovaní tovaru na www.weareallchildrenofgod.com.

Informačné povinnosti poskytovateľa služby:

(§ 6 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu)

a) identifikačné a kontaktné údaje

obchodné meno: TESIOT, s.r.o.

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo: Kúpeľná 31/7, 811 02 Bratislava

identifikačné číslo organizácie: 35 970 499

daňové identifikačné číslo: 2022104458

bankové spojenie: SK08 0200 0000 0026 9895 8358

telefónne číslo: +421 944 177 574

adresa na zasielanie elektronickej pošty: info@weareallchildrenofgod.com

adresa internetového obchodu: www.weareallchildrenofgod.com

b) označenie registrov, ktorými bolo udelené oprávnenie

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

číslo zápisu v tomto registri: odd. Sro, vložka číslo: 38767/B

Obvodný úrad v Bratislave odbor živnostenského podnikania Staromestská 6, 814 40 Bratislava

číslo zápisu v tomto registri: 110 -156075

c) všeobecné podmienky poskytovania služby

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.weareallchildrenofgod.com (ďalej je „internetový obchod“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku, výnimku tvorí objednávka zo zahraničia, kde bude kúpna zmluva v anglickom jazyku, resp. jeho preklad.

Spoločnosť TESIOT, s.r.o. poskytuje služby v rozsahu predmetu podnikania, ktorý má zapísaný v obchodnom registri, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spoločnosť TESIOT, s.r.o. uvádza na trh www.weareallchildrenofgod.com, kde ponúka a predáva len bezpečné výrobky. Ak sa dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že výrobok je nebezpečný, bez zbytočného odkladu o tom informuje spotrebiteľa, inak účinným spôsobom verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa.

Spoločnosť TESIOT, s.r.o. na www.weareallchildrenofgod.com nepoužíva obchodné praktiky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, alebo podstatne narušujú alebo môžu podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.

Spoločnosť TESIOT, s.r.o. pri predaji na www.weareallchildrenofgod.com informuje spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, o podmienkach uchovávania a skladovania.

d) informácia o použiteľnom práve

Právne vzťahy pri predaji tovaru na www.weareallchildrenofgod.com sa spravujú slovenským právnym poriadkom a na tieto právne vzťahy je daná právomoc slovenských súdov; vecnú a miestnu príslušnosť súdov ustanovuje zákon.

e) informácia o cenách

Ceny tovarov sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v ponuke internetového obchodu www.weareallchildrenofgod.com.

Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode www.weareallchildrenofgod.com. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená na www.weareallchildrenofgod.com internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode www.weareallchildrenofgod.com platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade dodania tovaru do zahraničia sa započítavajú poplatky s tým spojené podľa aktuálnych cenníkov prepravných spoločností danej krajiny, kam sa tovar expeduje.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

f) informácia o možnosti podať sťažnosť, reklamáciu alebo získať informácie

Podať sťažnosť, reklamáciu na tovar alebo získať informácie o poskytovanom tovare môžete na stránke www.weareallchildrenofgod.com alebo na kontaktných údajoch spoločnosti TESIOT, s.r.o. uvedených pod písm. a).

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.1 Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním a vyplnením objednávkového formulára v elektronickom obchode www.weareallchildrenofgod.com predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

1.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim, predchádzajúce prijatie objednávky od kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru a po overení platnosti ceny tovaru označeného ako „potvrdenie objednávky“. V prípade výrazného zvýšenia ceny tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať si súhlas so zvýšením ceny od kupujúceho ešte pred potvrdením objednávky. Po odoslaní „potvrdenia objednávky“ sa považuje zmluvný vzťah za uzavretý. Na emailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky potrebné údaje k vykonaniu bezhotovostného prevodu.

2.3 Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu objednávku zrušiť. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, email a popis, ako aj množstvo objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu. V prípade zaplatenia kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje túto cenu tovaru kupujúcemu vrátiť v plnej výške na účet kupujúceho uvedený v zrušení objednávky v lehote do 14 kalendárnych dni, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

1.3 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory či iné), hradí kupujúci sám.

1.4 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

1.5 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

1.6 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

1.7 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

1.8 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

1.9 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

1.10 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

2.1 Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie jeho ochrany.

b) zabezpečiť aby tovar spĺňal platné predpisy SR a EU

c) dodať kupujúcemu doklady potrebné k užívaniu tovaru

2.2 Predávajúci má právo na včasné uhradenie plnej kúpnej ceny tovaru

2.3 Predávajúci má právo objednávku stornovať a to v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, v prípade výrazného zvýšenia kúpnej ceny uvedenej v internetovom obchode www.weareallchildrenofgod.com, v prípade, že objednávku nebude schopný vybaviť v stanovenom termíne uvedenom v týchto všeobecných podmienkach ak sa nedohodnú na inom plnení. O stornovaním objednávky bude informovaný telefonicky alebo písomne, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho ak sa nedohodli na inom plnení.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

3.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať zaplatený alebo objednaný tovar

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutom termíne

c) v prípade platby cez platobné brány uvedené na www.weareallchildrenofgod.com a na dobierku sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov vynaložených na zaslanie tovaru kupujúcemu

d) potvrdiť prevzatie tovaru podpisom u prepravcu prípadne osobne alebo ním poverenou osobou

e) kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu poštovné náklady vynaložené na zaslanie tovaru kupujúcemu v prípade neprevzatia tovaru od prepravcu v plnej výške, vrátane nákladov vynaložených na vrátenie neprevzatého tovaru ku kupujúcemu.

3.2 Kupujúci má nárok na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, termíne.

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho: SK08 0200 0000 0026 9895 8358, vedený u Všeobecná Úverová Banka, a.s.
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobných brán uvedených na www.weareallchildrenofgod.com,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby na dobierku v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4 V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

4.7 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad, alebo faktúru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

4.8 Tovar je predávaný podľa ilustrácií a fotografii predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu www.weareallchildrenofgod.com.

4.9 Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil.

4.10 Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

4.11 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.12 Predávajúci je povinný objednávku vybaviť a tovar kupujúcemu tovar dodať v lehote do 15 dní (výhrada platí na dodanie tovaru mimo krajín EU a v prípade doobjednávania tovaru u výrobcu) od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, túto dodaciu dobu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4.13 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.14 Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste. V prípade neprevzatia tovaru od prepravcu je tovar uskladnený u prepravcu po dobu 3 dní (termín uskladnenia tovaru sa môže líšiť podľa zmluvných podmienok prepravcu v jednotlivých zahraničných krajinách), po uplynutí tohto termínu je tovar vrátený na adresu predajcu. V prípade neprevzatia zásielky od prepravcu sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady vynaložené na zaslanie tovaru kupujúcemu, navýšené o náklady vynaložené na vrátenie neprevzatého tovaru od prepravcu kupujúcemu a taktiež sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 11,00 Eur za administratívne poplatky.

4.15 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť formu odoslania tovaru, ak si kupujúci zvoli odoslať tovar prostredníctvom slovenskej pošty mimo územia Slovenskej republiky. Vyhradzuje si predajca právo zmeniť formu zásielky na kuriérsku zásielku o čom upovedomí kupujúceho. Náklady na poštovné sú účtované podľa skutočnej váhy objednaného tovaru podľa cenníka platného u prepravnej spoločnosti.

4.16 Miesto dodania tovaru je miestom uvedeným v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.17 V prípade, že kupujúci dopraví tovar predávajúcemu na miesto určené v objednávke sa kupujúci zaväzuje tovar od prepravcu prevziať alebo zabezpečiť prevzatie inou osobou na to splnomocnenou a podpísať protokol o prevzatí u prepravcu.

4.18 Kupujúci je povinný prevzatý tovar riadne skontrolovať bezprostredne po doručení. V prípade, že kupujúci zisti, že tovar je mechanický poškodený, je povinný ihneď kontaktovať prepravcu, ktorý zásielku doručil, a vyžiadať si potvrdenie o podaní reklamácie u prepravcu. Túto skutočnosť je taktiež povinný hlásiť predajcovi. Ďalej je kupujúci povinný v prípade doručenia tovaru obsah zásielky ihneď skontrolovať, prípadne nedostatky ako sú, chýbajúci doklad o kúpe alebo chýbajúci záručný list a návod na použitie ihneď hlásiť predajcovi a to písomne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje zásielka za riadne a kompletne doručenú.

4.19 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

4.20 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú v objednávke. V prípade, že kupujúci zaplatí za tovar bezhotovostným prevodom na účet predajcu, za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet predajcu.

5.2 V prípade, že objednávka presiahne sumu 110,- Eur a zákazník využije možnosť bezplatného zaslania tovaru má právo na bezplatné doručenie tovaru. Bezplatné doručenie tovaru platí len na území Slovenskej republiky. V prípade objednávky do zahraničia je poplatok za dopravu účtovaný podľa taríf prepravcu, ktorého využíva predajca na doručenie tovaru do danej krajiny ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

5.3 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predajcovi do termínu uvedenom na faktúre, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4 Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť do 24 hodín od odoslania objednávky podľa článku uvedenom v bode 2.3 týchto Obchodných podmienok. V prípade uhradenia zálohy alebo ceny tovaru je predávajúci povinný zaplatenú cenu tovaru kupujúcemu vrátiť bezhotovostnou platbou do 14 dní od zrušenia objednávky.

6. NADOBUDNUTIE TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

7.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

7.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

7. 3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
7. 4
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

7.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

7.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

8.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

8.3 Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.4 Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

8.5 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na stránke internetového obchodu www.weareallchildrenofgod.com k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

8.6 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

8.7 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.8 Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8.9 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8.10 Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.11 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

9.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.2 Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

9.3 V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

9.4 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

9.5 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

9.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

9.7 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.8 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9.9 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

9.10 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

9.11 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.12 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

10.2 Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach na www.weareallchildrenofgod.com. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

11. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

11.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

11.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

11.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

11.4 Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Tieto všeobecné ustanovenia nadobúdajú platnosť odoslaním záväznej elektronickej objednávky predávajúcemu.

12.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

12.3 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12.5 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

12.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

12.7 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

12.8 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

12.9 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy uvedený na www.weareallchildrenofgod.com.

12.10 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.11.2020

Comments are closed.